FStargard - Firmowy Stargard - Regulamin
Strona główna Katalog firm Firmowe okazje! Wiadomości SSK! Reklama O nas Dodaj firmę

Katalog branż

Artykuły spożywcze Biuro Budownictwo Chemia Edukacja i szkolnictwo Elektronika Finanse i ubezpieczenia Internet Komputery i informatyka Marketing Meble Media lokalne Medycyna i zdrowie Motoryzacja Nieruchomości Odzież i tkaniny Przemysł i produkcja Rolnictwo i zwierzęta Rozrywka i imprezy RTV i AGD Sport i Turystyka Telekomunikacja Transport i spedycja Uroda i relaks Usługi
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu FStargard.pl

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu FStargard.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelka działalność serwisu jak też działania użytkowników serwisu podlegają przepisom prawa obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i bezwzględnie go przestrzegać. Korzystanie z serwisu przez użytkowników oznacza ich akceptację dla wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, w tym firmowe znaki graficzne, loga, szablony, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług, oprogramowanie, sposób prezentacji danych stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach.
 5. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej lub w formie dalszego przekazywania danych za pomocą jakichkolwiek środków porozumiewania na odległość), przetwarzanie w całości lub w części bez zgody właściciela serwisu jest zabronione.
 6. Wszelkie próby opisanych powyżej w pkt 5, bezprawnych działań będą przekazywane do odpowiednich organów ścigania celem wyjaśnienia. Właściciel serwisu podejmie wszelkie przewidziane prawem dostępne działania w celu ochrony swojej własności.

§ 2. Definicje

Wszelkie nazwy wykorzystywane w niniejszym regulaminie mają znaczenie zwyczajowo przyjęte dla danego rodzaju nazw za wyjątkiem nazw zdefiniowanych w poniższym zestawieniu definicji:

 1. Regulamin –opis praw i obowiązków użytkowników serwisu Stargard.pl oraz administratora, wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu. Stanowi on podstawową regulację prawną korzystania z serwisu. Wszelkie inne dokumenty i/ lub przepisy wydane przez administratora serwisu należy interpretować w sposób zgodny z zapisami Regulaminu. W razie sprzeczności Regulaminu z innymi dokumentami czy przepisami wydanymi przez administratora, zapisy Regulaminu mają pierwszeństwo.
 2. Serwis FStargard.pl – ogólnodostępna platforma internetowa FStargard, zlokalizowana pod domeną internetową www.fstargard.pl, oraz wszystkie inne serwisy na subdomenach kończących się rozszerzeniem fstargard.pl (tj.  nazwa_firmy.fstargard.pl ) jest środowiskiem wymiany danych firmowych,  nawiązywania kontaktów, promocji użytkowników (właścicieli firm) i jej produktów.
 3. Właściciel Serwisu – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu FStargar.pl na rzecz użytkowników. Wyżej wymienionym podmiotem jest firma:

  BM&A GS POLSKA Daniel Pałys

  Przedwiośnie 27/1 73-110 Stargard

  NIP: 854-219-74-11 Regon: 320268611

 4. Konto Firmowe (Użytkownik)– miejsce w bazie Systemu, które jest przyznawane Użytkownikowi po rejestracji w Serwisie i akceptacji Regulaminu, poprzez które Użytkownik ma dostęp do funkcjonalności serwisu. Posiadacz konta ma możliwość dokonywania modyfikacji własnych danych, łącznie z ich całkowitym usunięciem ich z Serwisu i osobiście swoimi danymi zarządza.
 5. Administrator– osoba/ podmiot umocowany przez Właściciela Serwisu, posiadająca uprawnienia do modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z polskim prawem, niniejszym Regulaminem, oraz z innymi przepisami wydanymi przez Właściciela Serwisu lub Administratora Serwisu.
 6. Odwiedzający– osoba odwiedzające serwis FStargard.pl w celu odnalezienia interesujących ją informacji.
 7. Pakiet Starter, Ekspert, Biznes, VIP– specjalny, specyficznie zdefiniowany profil Użytkownika, posiadający dodatkowe funkcjonalności w zależności od pakiety (m.in. możliwość reklamowania się poprzez specjalne narzędzia udostępnione przez Właściciela Serwisu).
 8. Program Lojalnościowy– Jest to program udzielanych rabatów w serwisie FStargard.pl dla użytkowników (Kont Firmowych). Rabat udzielany jest na zakup reklam i przedłużania ważności Pakietów.
 9. Firmowa Okazja– są to oferty Użytkowników w formie rabatów, zniżek, promocji które możne wykorzystać każdy Odwiedzający serwis FStargard.pl

§ 3. Zasady funkcjonowania serwisu.

1. Serwis FStargard.pl jest narzędziem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju przedsiębiorstw z powiatu stargardzkiego. Wyniki wyszukania prezentowane są w formie listy przedsiębiorstw.

2. Odwiedzający ma możliwość:

 • obejrzenia danych adresowy/kontaktowych Użytkownika (Konta Firmowego) oraz jej przedstawicieli
 • wyznaczenia trasy dojazdowej (samochodem  bądź pieszej) do siedziby firmy
 • zapoznania się z promocjami/rabatami/zniżkami udzielonymi przez firmę (i ewentualnego wydruku kuponu z daną ofertą promocyjną)
 • zapoznania się z opisem firmy / galeria zdjęć
 • skorzystania z formularza kontaktowego
 • oceny firmy i komentowania jej działalności

3. Zalogowany Użytkownik ma możliwość samodzielnego aktualizowania danych j firmy w Bazie Danych przy użyciu dostępnych w serwisie fstargard.pl pól edycji.

4. Serwis FStargard.pl korzysta z:

 • Bazy Dancyh
 • map, udostępnionych na warunkach udostępniania przez Google.com

5. W Serwisie oferowane są Firmowe Okazje. Zasady korzystania z Firmowych Okazji oraz ceny tych produktów regulowane są w odrębnych Regulaminach. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie reklam równolegle z publikacją danych podanych przez Użytkownika. Reklamy te publikowane będą bez ingerencji w treść danych dodanych przez Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

§ 4. Obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownikom (Kont Firmowych) zabrania się:
  • wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niezgodny z celem jego funkcjonowania. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Ocena zamieszczanych treści pozostaje w wyłącznej gestii Administratora,
  • podszywania się pod inną osobę lub podmiot i/ lub podawania nieprawdy czy przedstawiania siebie, swojego wieku lub związku z jakąkolwiek osobą lub podmiotem w nieprawdziwym świetle,
  • dodawania, umieszczania oraz udostępniania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne łańcuchy kodów, pliki i programy zaprojektowane w celu przeszkadzania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności Serwisu;
 2. Naruszenie którejkolwiek z wymienionych w pkt 1 zakazów będzie skutkowało zawieszeniem Konta Użytkownika, na czas określony przez Administratora. Znaczące naruszenie określonych w niniejszym § zakazów, bądź działanie sprzeczne z polskim prawem będzie skutkowało likwidacją Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik zakładając konto w systemie, umieszczając swój wizerunek i publikując wszelkiego rodzaju materiały o charakterze autorskim (artykuły, informacje, wypowiedzi, inne) zgadza się na upublicznienie tychże informacji, wykorzystywanie ich do celów osobistych przez innych Użytkowników.
 4. Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na stronach serwisu, a przede wszystkim dane dotyczące pochodzenia towaru, marki, producenta, powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad, FStargard.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych przez Użytkownika informacji, prezentacji czy też całej wizytówki i Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 5. Treści publikowane przez Użytkowników chronione są prawem autorskim należącym do autorów zamieszczonych materiałów. Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie, przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela Serwisu w jakiejkolwiek formie - również na zasadach komercyjnych - wszelkich wpisów, charakterystyk i opisów Lokalizacji umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. Wszelkie materiały promocyjne takie jak filmy, zdjęcia, prezentacje czy też informacje tekstowe przesłane i zamieszczone w serwisie FStargard.pl przez podmioty ogłaszające się na serwisie, mogą zostać umieszczone przez  FStargard.pl również na innych, znanych i ogólnie dostępnych portalach zgodnie z zasadami przechowywania i przetwarzania danych.
 7. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik akceptacje Regulamin w całości. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu FStargard.pl. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą i odpowiadają znanemu mi rzeczywistemu stanowi rzeczy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Właściciela Serwisu, przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów korzystania przeze mnie z funkcjonalności Serwisu. Zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Właściciela Serwisu usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły mi stosownej zgody. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Właściciela Serwisu oraz Administratora, a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu. Umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą. Wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przeze mnie w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich w tym w szczególności autorskich. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i treści reklamowych od Właściciela Serwisu na podany przeze mnie przy rejestracji adres e-mail. Wyrażam zgodę na korzystanie, przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela Serwisu w jakiejkolwiek formie - również na zasadach komercyjnych - wszelkich wpisów, charakterystyk i opisów Lokalizacji umieszczonych przeze mnie w Serwisie. W razie złożenia przeze mnie oświadczenia o braku akceptacji poszczególnych punktów bądź zmian Regulaminu wyrażam zgodę na usunięcie mojego Konta Użytkownika oraz wszelkich danych osobowych wprowadzonych przeze mnie do Serwisu.”

§5. Prawa Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź likwidacji Konta Użytkownika, którego działania uzna za:
  • sprzeczne z polskim prawem,
  • szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników,
  • łamanie którychkolwiek z postanowień Regulaminu.
 2. Administrator podejmuje decyzję czy zawiesza czy likwiduje Konto Użytkownika biorąc pod uwagę rodzaj i stopień naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 3. Administrator niezwłocznie usunie treści z Serwisu, pozostawiając je jednakże dostępnymi dla organów ścigania lub osób, których prawa zostały naruszone.
 4. Administrator ma pełne prawo do:
  • okresowego wyłączania serwisu z powodu awarii, problemów technicznych, napraw bądź serwisów,
  • tymczasowego zawieszania kont i usuwania kont Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego regulaminu,
  • wysyłania Użytkownikom Wiadomości, w szczególności dotyczących funkcjonowania Serwisu.

§6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z chwilą rejestracji Użytkownik zawiera z Właścicielem Serwisu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zarówno Użytkownik jak i Właściciel Serwisu mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie przez niego Konta Użytkownika.
 4. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez likwidację Konta
 5. W przypadku zawieszenia Konta przez Administratora, odwieszenie Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§7. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności:
  • za materiały publikowane przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści,
  • za treści i zawartość stron internetowych, do których odsyłają Użytkownicy,
  • za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie opublikowanych materiałów przez inne osoby lub rozpowszechnienie ich bez zgody autora,
  • za przerwy techniczne, awarie Serwisu, utratę danych z Kont Użytkowników lub Lokalizacji. A zatem nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakich może doznać Użytkownik wskutek przerw, awarii lub błędów w funkcjonowaniu Serwisu,
  • za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń,
  • za jakiekolwiek błędy, przeoczenia, przerwy, usunięcia, defekty, opóźnienia działania lub transmisji, uszkodzenia linii komunikacyjnych, kradzieży lub zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu lub zmiany operatora telekomunikacyjnego przez Użytkownika,
  • za jakąkolwiek niesprawność techniczną lub inne problemy z siecią lub usługą telefoniczną, systemami komputerowymi, serwerami lub dostawcami, wyposażeniem komputerów lub telefonów komórkowych, oprogramowaniem, uszkodzeń poczty e-mail lub odtwarzaczy na koncie z powodów technicznych lub opłaty za wymianę danych w Internecie lub na jakiejkolwiek Stronie lub ich kombinacji, włączając uszkodzenie lub zniszczenie komputera użytkownika lub komputera jakiejkolwiek innej osoby, jego telefonu komórkowego lub innego sprzętu czy oprogramowania, powiązanego ze ściąganiem materiałów związanych z Serwisem.
  • w przypadku skierowania przeciwko niemu przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował przedmiotowe zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

§8. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać  reklamacje na wszelkie zakłócenia, błędy, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Reklamacje zgłasza się Administratorowi na adres e-mail:  biuro@fstargard.pl.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkowników będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wiązać się one będą z nieznajomością przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów polskiego prawa.
 4. Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem, iż nie będzie bez zgody Użytkownika ingerował w dane osobowe Użytkownika ani ich zmieniał.
 5. Administrator pozostawi bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.

§9. Postanowienia końcowe

Właściciel Serwisu FStargard.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uaktualnień, rozszerzeń w Regulaminie bez zgody Użytkowników. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdorazowej o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu po zmianach Regulaminu oznacza zgodę użytkownika na nowe warunki i złożenie oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Właścicielem Serwisu".
 2. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu należy zaprzestać korzystania z Serwisu i złożyć stosowne oświadczenie Administratorowi.
 3. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.fstargard.pl/regulamin.html
 4. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany, aktualizacje, rozszerzenia wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Właścicielem Serwisu przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 5. W razie utraty mocy poszczególnych postanowień Regulaminu wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia jeżeli jest to możliwe, pozostają w mocy i wiążą Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.
 6. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu należy kierować pod adres e-mail Serwisu: biuro@fstargard.pl
 7. W przypadku likwidacji Serwisu treści w nim zawarte mogą zostać trwale usunięte bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. Treści nie stanowiące własności Użytkowników, jak również dane nie będące danymi osobowymi Użytkowników mogą zostać przez Właściciela Serwisu zgodnie z prawem w sposób przez niego wskazany.
 8. W razie likwidacji Serwisu wszelkie możliwe dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie zarówno w części jak i w całości.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 29.12.2011r.

Strona główna O nas Reklama Partnerzy Promuj nas FAQ Regulamin Kontakt
Projekt i wykonanie: BM&A GS Polska & studio mh