Strona główna Katalog firm Firmowe okazje! Wiadomości SSK! Reklama O nas Dodaj firmę

Katalog branż

Artykuły spożywcze Biuro Budownictwo Chemia Edukacja i szkolnictwo Elektronika Finanse i ubezpieczenia Internet Komputery i informatyka Marketing Meble Media lokalne Medycyna i zdrowie Motoryzacja Nieruchomości Odzież i tkaniny Przemysł i produkcja Rolnictwo i zwierzęta Rozrywka i imprezy RTV i AGD Sport i Turystyka Telekomunikacja Transport i spedycja Uroda i relaks Usługi
Wiadomości lokalne

Zaproszenie do zgłaszania projektów

Dodano: 2012-07-02

Zaproszenie do zgłaszania projektów proponowanych do ujęcia w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 - 2020" - aktualizacja.

Prezydent Miasta na wniosek mieszkańców , którzy zgłaszają potrzebę realizacji inwestycji  wspartych w systemie zwrotnym w ramach Inicjatywy JESSICA (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 6.6  Rewitalizacja na obszarze metropolitarnym, Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitarnym), podjął decyzję o przystąpieniu do przygotowania aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 - 2020". Zainteresowanych zgłoszeniem projektu do aktualizacji  powyższego dokumentu oraz ubieganiem się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA prosimy o złożenie wniosku w terminie do  20.07.2012

Wniosek powinien zawierać m.in. nazwę i opis projektu, jego lokalizację, szacowany koszt inwestycji, planowany termin realizacji, informacje ogólne nt. znaczenia projektu dla rewitalizacji obszaru zdegradowanego, inne informacje np. propozycje działań społecznych oraz dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego. W miarę możliwości prosimy o dołączenie zdjęć przedstawiających obszary i obiekty zgłaszane we wniosku wg stanu obecnego, wizualizację projektu. Proponuje się skorzystać ze  wzoru wniosku załączonego do zaproszenia.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej lub w Biurze Prezydenta Miasta (pokój nr 116) Urzędu Miejskiego  ul. Czarnieckiego 17, a także pocztą elektroniczną wysyłając na adres: k.growinska@um.stargard.pl

Pytania dotyczące zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do Banku Zachodniego WBK SX.A, pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, który będzie przyznawać wsparcie wnioskującym beneficjentom

·         numer telefonu w Szczecinie 91-407-5488,

·         e-mail na adres : jessica@bzwbk.pl

·         strona internetowa: www.jessica.bzwbk.pl

Czym jest Inicjatywa JESSICA?

JESSICA (skrót z ang.Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) oznacza „Wspólne europejskie wsparcie na rzecz zrównoważonych inwestycji w obszarach miejskich")  - Inicjatywa rozwijana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Wsparcie w ramach tej Inicjatywy udzielane będzie w postaci zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki, gwarancje, wejścia kapitałowe), co umożliwi wielokrotne wykorzystanie środków RPO przeznaczonych na rewitalizację.

Na mocy umowy podpisanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o wdrożeniu Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim, EBI została powierzona rola zarządcy Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski przekazał do Funduszu Powierniczego środki przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zadaniem Funduszu Powierniczego jest zainwestowanie przekazanych środków w  Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które będą  przyznawać wsparcie wnioskującym beneficjentom.

Do pełnienia funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), został wybrany Bank Zachodni WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. mając na uwadze zapewnienie wsparcia potencjalnym Wnioskodawcom, podjął współpracę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR S.A.)

Projekty współfinansowane przez Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzany przez Bank Zachodni WBK S.A. będą mogły ubiegać się o udzielenie finansowania do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Okres spłaty pożyczki będzie wynosił maksymalnie 20 lat, z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 4 lat. Więcej informacji : www.jessica.bzwbk.pl

Przedmiotem finansowania projektów w ramach Inicjatywy JESSICA mogą być wyłącznie:

1    projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), w tym w szczególności:
    1    rewitalizacja miejskich obszarów wykazujących stan zdegradowania,
    2    renowacja zabytków,
    3    budowa lub renowacja przestarzałej infrastruktury miejskiej, w tym sieci i urządzeń          wykorzystywanych do świadczenia usług komunalnych,
    4    infrastruktura miejska służąca zwiększeniu bezpieczeństwa,
2    infrastruktura mieszkalnictwa w tym:
    1    renowacja części wspólnych istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
    2    renowacja i zmiana przeznaczenia istniejących budynków będących własnością organów publicznych lub podmiotów działających w celach niezarobkowych, w celu przekształcenia tych budynków w budynki mieszkalne przeznaczone do użytku dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach (mieszkalnictwo socjalne).

Źródło: powiatstargardzki.eu

wstecz
Strona główna O nas Reklama Partnerzy Promuj nas FAQ Regulamin Kontakt
Projekt i wykonanie: BM&A GS Polska & studio mh